Ordlista

Ordlista

Hävstång - Med optioner får du även en så kallad hävstångseffekt. När du köper en aktie köper du en andel i ett företag och när du köper en standardiserad option motsvarar den alltid 100 aktier.  En option kan kosta alltifrån några öre medan den underliggande aktien kan kosta tiotals kronor. Om aktien stiger måttligt kan en köpoption i den underliggande aktien i teorin stiga kraftig. Med andra ord kan små rörelser i den s.k. underliggande aktien ge kraftiga värdeökningar på optionen och den procentuella avkastningen på din investering.

Premien - Är den ersättning som utfärdaren får för att han/hon tar på sig en skyldighet att köpa eller sälja optioner. På samma sätt som premien för en trafikförsäkring höjs för en förare som ofta krockar, ökar en optionens premie ju högre sannolikheten är att optionen kommer att ha ett värde på lösendagen (ett realvärde) eftersom utfärdaren vill ha mer betalt för att ta på sig mer risk. I listan förkortas premie till Bprm (Köp/ Bid premium) och Aprm (Sälj/ Ask Premium).

Köpoption - Köpoption, eller ”call”  ger innehavaren rättigheten – men inte skyldigheten -att köpa en aktie till ett angivet pris vid en viss förutbestämd tid. 

Säljoption - ger innehavaren rättigheten - men inte skyldigheten - att sälja en aktie till ett angivet pris vid en viss förutbestämd tid. Säljoptioner kallas även för ”puts”.

Utfärdare - Har endast skyldigheten - men inte rättigheten - att sälja aktier till köpoptionsinnehavaren och skyldighet – men inte rättigheten - att köpa aktier av säljoptionsinnehavaren om innehavaren begär detta senast slutdagen. Som kompensation för att avsäga sig rättigheten, erhåller utfärdaren premien.

Säkerhetskrav - För att kunna ersätta innehavaren vid en ev. lösen måste utfärdaren ha tillgång till medel. Detta är ett säkerhetskrav, dvs. en garanti för att utfärdaren kommer att kunna fullfölja sina skyldigheter mot innehavaren. Denna säkerhet kan bestå av kontanter eller värdepapper. Säkerhetskravet ställs även för att Nasdaq OMX ska kunna garantera en effektiv marknad och att kontraktets utformning kommer att kunna uppfyllas. Som innehavare behöver du inte uppfylla något säkerhetskrav eftersom du inte har någon skyldighet.

Standardiserade optioner - De optioner som finns tillgängliga för handel på börsen kallas standardiserade optioner.

Löptiden - Är den tid som optionskontraktet finns tillgänglig för handel.

Slutdagen - infaller vanligtvis den 3:e fredagen i respektive slutmånad, utom vissa undantagsfall. Om den 3:e fredagen skulle vara en helgdag infaller slutdagen på närmast föregående handelsdag. 

Lösenpriset - Även kallad Strike, Strk på Talos Analytics, är den kurs som innehavaren har rätt att köpa eller sälja den underliggande tillgången till under löptiden. Hur stor differensen är för varje lösenpris för aktieoptionen, beror på priset per aktie när en ny slutmånad blir tillgänglig för handel. Med andra ord, ju högre pris på aktien, desto större differens i kronor räknat.

Volatilitet - Är marknadens förväntningar på underliggande aktie/index. En volatil aktie kan beskrivas som en aktie som svänger mycket i pris.

Implicit volatilitet - Baseras inte på historisk prissättning i aktien. Istället är det vad marknaden antyder volatiliteten i aktien kommer att vara i framtiden, baserat på prisförändringar i optionerna. Liksom historisk volatilitet är denna siffra uttryckt på årsbasis. Den implicita volatiliteten är  mer relevant för optionshandlare än historisk volatilitet eftersom den är framåtblickande. Implicit volatilitet förkortas ImpB, för Köp, och ImpA, för sälj för vardera option.

Delta -  Visar hur mycket optionens premie kommer ändras i teorin när underliggande aktie ändras med en krona. När en option ökar ytterligare in-the-money, kommer sannolikheten  att den kommer att vara in-the-money vid lösendagen att öka, deltavärdet ökar. När en option hamnar ytterligare out-of-the-money, minskar sannolikheten att det kommer att vara in-the-money på lösendagen, optionens deltavärde minskar.

Gamma - Är uppskattningen av hur delta kommer ändras beroende på en $ 1 förändring av aktiekursen. Så om Delta är hastigheten på hur optionspriserna kommer att förändras, kan du tänka på gamma som accelerationen vid en prisförändring i underliggande akite. Optionerna med högsta gamma är mest känsliga för förändringar i priset på den underliggande aktien. Om du innehar option är högt gamma bra så känge du har korrekt marknadstro. Om du är utfärdare av optioner och felbedömt marknaden är högt gamma din värsta fiende.

Theta - Det enda vi vet om en options öde är att premien kommer att falla till noll på slutdagen. Tidsförfallet, eller theta, är optionsinnehavarens fiende och allt till lika, optionsutfärdarens bästa vän. Theta är mängden priset på köp- och säljoptioner och  minskar, teoretiskt, på dagsbasis till  och med lösendagen.

Vega - Optionens vega är ett mått på hur förändringar i underliggande aktiens volatilitet påverkar optionens premie. Specifikt uttrycker vega för en option förändringen i optionens premie för varje en procentenhets förändring i den implicita volatiliteten. Optioner tenderar att bli dyrare när volatiliteten stiger.

Rho - Är en grek som inte används så mycket av den vanliga optionshandlaren. Rho påverkar i synnerhet inte mycket på optionsaffärer som varar under en kortare tid. Rho är det belopp som ett optionsvärdet ändras i teorin baserad på en procentenhets ränteförändring, dvs. STIBOR 3 månader.

Banking - Även kallat Cost of Carry/ kostnaden att bära, hjälper användaren att beräkna det teoretiska priset på ett visst terminskontrakt. Banking går även att användas för optioner, men används främst för att utvärdera terminer motindex, rårvaror och dylikt. Denna räknare kan också användas för att upptäcka eventuella arbitragemöjligheter, dvs. rabatter, om det aktuella priset på ett terminskontrakt avviker väsentligt från dess teoretiska pris. Man beräknar genom Fair Price of Future = Spot pris * lösendagar (lösendagar kvar/365) * (ränta/100)

Realvärdet - Realvärdet styrs av kursen på underliggande aktie eller indexvärdet. Om priset stiger på underliggande aktie/index, stiger värdet på köpoptionskontrakten och värdet på säljoptionskontrakt i samma underliggande aktie/index sjunker i värde. Om priset sjunker på underliggande aktie/index, sjunker även värdet på köpoptionskontrakten i underliggande aktie/index samtidigt som värdet på säljoptionskontrakt i samma underliggande aktie/index stiger.

Tidsvärdet - Tidsvärde är skillnaden mellan en options marknadsvärde och dess realvärde. Talesättet tid är pengar kunde aldrig ha passat in bättre än just här. Ju längre tid det är till lösendatumet desto större är chansen att optionskontraktet har ett realvärde. Ju mer lösendatumet närmar sig desto mer faller således tidsvärdet, eftersom det faller successivt från optionskontraktets första handelsdag.

In-The-Money - Ett optionskontrakt ett realvärde så sägs det att den är in-the-money (ITM).

Out-of-The-money - Ett optionskontrakt som saknar realvärde, out-of-the-money (OTM) .

At-The-Money - Ett optionskontrakt som är lika med underliggande aktie/indexkursen kallas at-the-money (ATM).