Vad är optioner


En introduktion om optioner


Varför bör du ha optioner i ditt sparande?


Optioner är ett derivatinstrument som möjliggör ett flexibelt sparande eftersom du kan planera ditt sparande utifrån din marknadstro på ett helt annat sätt än genom att enbart använda dig av aktier. Med optioner kan du tjäna pengar på stigande, oförändrade eller fallande kurser genom att använda de strategier som det bland annat kommer att presenteras ett antal av här på vår hemsida. 

Småsparare i Skandinavien har tyvärr haft ett ganska svagt intresse för optioner trots att optionernas egenskaper passar både små och stora aktörer, detta har vi på Talos Analytics tagit fasta på. Hittills har det oftast varit banker och finansinstitut som har använt sig av optioner för att sänka risken i sina placeringar och för att spekulera och öka sina möjligheter till en högre avkastning.

De huvudsakliga syftena med optioner är således både riskhantering och möjlighet till spekulation, vilket var anledningen till att optioner introducerades på den så kallade OM-börsen i Stockholm på 80-talet, idag Nasdaq OMX Stockholm. Allmänhetens syn på optioner var och är tyvärr fortfarande att man endast kan använda instrumentet till spekulation.

Med optioner har du möjlighet att ta på dig ytterligare risk, minska risken eller avsäga dig risken helt. Genom att kombinera aktier och optioner kan du i teorin minska riskerna avsevärt men du kan även öka risken betydligt om det är din avsikt.

Med optioner får du även en så kallad hävstångseffekt. När du köper en aktie köper du en andel i ett företag och när du köper en standardiserad option motsvarar den alltid 100 aktier.  En option kan kosta alltifrån några öre medan den underliggande aktien kan kosta tiotals kronor. Om aktien stiger måttligt kan en köpoption i den underliggande aktien i teorin stiga kraftig.  Med andra ord kan små rörelser i den s.k. underliggande aktien ge kraftiga värdeökningar på optionen och den procentuella avkastningen på din investering, premien, kan bli hög. Om du har gjort en felbedömning av marknaden kan du dock inte förlora mer än din kostnad för optionen dvs. premien.


Vad är optioner?


Optioner är ett avtal som ger innehavaren rätten – men inte skyldigheten - att köpa eller sälja en aktie eller ett index till ett angivet pris och inom en viss förutbestämd tid. Den förutbestämda tiden som köparen har på sig att utnyttja sin rättighet kallas löptid och för att få denna rättighet betalar köparen en premie till säljaren, den s.k. utfärdaren. Premien är den ersättning som utfärdaren får för att han/hon tar på sig en skyldighet att köpa eller sälja optioner. 

På samma sätt som premien för en trafikförsäkring höjs för en förare som ofta krockar, ökar en optionens premie ju högre sannolikheten är att optionen kommer att ha ett värde på lösendagen (ett realvärde) eftersom utfärdaren vill ha mer betalt för att ta på sig mer risk.

Det finns två sorters optioner. Det ena optionsslaget kallas köpoption, eller ”call” och den ger som tidigare nämndes, innehavaren rättigheten – men inte skyldigheten -att köpa en aktie till ett angivet pris vid en viss förutbestämd tid. Den andra, den s.k. säljoptionen ger innehavaren rättigheten - men inte skyldigheten - att sälja en aktie till ett angivet pris vid en viss förutbestämd tid. Säljoptioner kallas även för ”puts”. En aktieoptionsaffär är ett avtal om att köpa och sälja aktier till ett bestämt pris i framtiden. En utfärdare har endast skyldigheten - men inte rättigheten - att sälja aktier till köpoptionsinnehavaren och skyldighet – men inte rättigheten - att köpa aktier av säljoptionsinnehavaren om innehavaren begär detta senast slutdagen. Som kompensation för att avsäga sig rättigheten, erhåller utfärdaren premien.

För att kunna ersätta innehavaren vid en ev. lösen måste utfärdaren ha tillgång till medel. Detta är ett säkerhetskrav, dvs. en garanti för att utfärdaren kommer att kunna fullfölja sina skyldigheter mot innehavaren. Denna säkerhet kan bestå av kontanter eller värdepapper. Säkerhetskravet ställs även för att Nasdaq OMX ska kunna garantera en effektiv marknad och att kontraktets utformning kommer att kunna uppfyllas. Som innehavare behöver du inte uppfylla något säkerhetskrav eftersom du inte har någon skyldighet.

De optioner som finns tillgängliga för handel på börsen kallas standardiserade optioner. De är standardiserade för att investerare alltid ska kunna känna till vilka rättigheter och skyldigheter optionskontraktet medför. En annan fördel med detta är att det blir enklare att förstå prissättningen på optionskontrakten, vilket medför att optionsmarknaden blir effektiv och välfungerande.


En standardiserad option har fem parametrar


Antalet aktier per aktieoptionskontrakt uppgår vanligtvis till 100 stycken och för indexoptioner motsvarar ett kontrakt ett aktuellt kvotvärde på index multiplicerat med 100. Vanligtvis handlar man optionskontrakt i tiotal, men det är även fullt möjligt att handla i enstaka kontrakt.

Den underliggande tillgången som optionen baseras på, kan vara antingen en aktie eller ett index. Varje standardiserad option har en s.k. seriebeteckning där underliggande tillgång, slutår, lösenpris, slutmånad samt om det är en köp- eller säljoption framgår.

Löptiden är den tid som optionskontraktet finns tillgänglig för handel. Den omfattar tiden till och med den sista handelsdag som kontraktet existerar, den så kallade ”slutdagen”. Slutdagen infaller vanligtvis den 3:e fredagen i respektive slutmånad, utom vissa undantagsfall. Om den 3:e fredagen skulle vara en helgdag infaller slutdagen på närmast föregående handelsdag. För indexoptioner blir det då den 4:e fredagen i respektive slutmånad, utom vissa i undantagsfall t.ex. att det inte är någon handelsdag på grund av att börsen är stängd av någon anledning.

Längden på standardiserade optionskontrakt kan variera. För standardiserade aktieoptioner kan löptiden vara uppemot 24 månader och i enstaka fall 36 månader. För standardiserade indexoptioner är löptiden 3,12 eller 36 månader.

Lösenpriset dvs. den kurs som innehavaren har rätt att köpa eller sälja den underliggande tillgången till under löptiden. Hur stor differensen är för varje lösenpris för aktieoptionen, beror på priset per aktie när en ny slutmånad blir tillgänglig för handel. Med andra ord, ju högre pris på aktien, desto större differens i kronor räknat.


Vilka faktorer styr premien?


Premien är som vi tidigare nämnt, optionskontraktets marknadspris. Det vill säga, det pris du betalar för att erhålla rättigheterna att köpa eller sälja underliggande tillgång till ett avtalat pris, fram till och med lösendatumet och de faktorer som påverkar premien är realvärdet och tidsvärdet.

Realvärdet är skillnaden mellan optionskontraktets lösenpris och aktie- eller indexkursen. För att optionskontraktet ska ha ett realvärde måste lösenpriset vara lägre än underliggande aktie/indexkurs för köpoptioner, medan säljoptioner måste ha ett högre lösenpris än underliggande aktie/indexkurs. Har ett optionskontrakt ett realvärde så sägs det att den är in-the-money (ITM). Optionskontrakt som saknar realvärde, out-of-the-money (OTM) och optionskontrakt som är lika med underliggande aktie/indexkursen kallas at-the-money (ATM).


Hur förändras realvärdet?


Realvärdet styrs av kursen på underliggande aktie eller indexvärdet. Om priset stiger på underliggande aktie/index, stiger värdet på köpoptionskontrakten och värdet på säljoptionskontrakt i samma underliggande aktie/index sjunker i värde. Om priset sjunker på underliggande aktie/index, sjunker även värdet på köpoptionskontrakten i underliggande aktie/index samtidigt som värdet på säljoptionskontrakt i samma underliggande aktie/index stiger.

Det är viktigt att hålla reda på en optionens lösenpris om man vill ha rätten att köpa något till ett lägre pris. En köpoption med ett lägre lösenpris är alltid mer värd än en köpoption som har ett högre lösenpris. Innehavaren av en säljoption vill kunna sälja dyrt och därför är det eftertraktat att ha ett högre lösenpris än den underliggande aktien/indexkursen. En säljoption med högre lösenpris är således alltid mer värd än en säljoption med ett lägre lösenpris.

Slutligen påverkas realvärdet av aktieutdelningar. På aktiemarknaden faller aktiekursen i den utdelande aktien. När det gäller optioner däremot, diskonteras värdet i dem under hela optionskontraktets löptid. Att ett värde diskonteras betyder att värdet omräknas bakåt i tiden med hänsyn till värdetillägget som utdelningen ger. I och med detta sjunker köpoptionerna i värde och säljoptionerna ökar i värde fram till utdelningsdagen.

Tidsvärde är skillnaden mellan en options marknadsvärde och dess realvärde. Talesättet tid är pengar kunde aldrig ha passat in bättre än just här. Ju längre tid det är till lösendatumet desto större är chansen att optionskontraktet har ett realvärde. Ju mer lösendatumet närmar sig desto mer faller således tidsvärdet, eftersom det faller successivt från optionskontraktets första handelsdag. Observerar att tidsvärdet faller snabbare ju mer lösendatumet närmar sig.

Utöver detta, påverkar marknadsräntan och volatiliteten tidsvärdet. Marknadsräntan har dock ingen stor påverkan på priset så länge optionen inte har en lång löptid.

Volatiliteten är marknadens förväntningar på underliggande aktie/index. En volatil aktie kan beskrivas som en aktie som svänger mycket i pris. Den påverkar sannolikheten att optionskontraktet får ett realvärde på slutdagen. Ju större sannolikhet investerarna anser att det är att aktiekurser kommer att ha höga eller låga realvärden under optionskontraktets löptid, desto dyrare premie är köparna av köp- säljoptionerna beredda att betala samtidigt som utfärdarna vill ha mer betalt.